การซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟประจำปี 2560

jlineกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด