งานกฐินปี2560 ณ วัดวงศ์เกษตร

jlineกิจกรรม

 

 

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จํากัด และ บริษัท เอ็มโปร คลีน จํากัด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวงศ์เกษตร หมู่ ๒ ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องด้วยทางวัดวงศ์เกษตรอยู่ระหว่างการก่อสร้างพระอุโบสถเพื่อใช้เป็นศาสนสถานประกอบกิจของสงฆ์ และประกอบพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็น การจรรโลงพระพุทธศานา และอนุรักษ์วัฒนะธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและเป็นการสืบทอดพระพุทธศานาสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไปแต่การดําเนินการก่อสร้าง พระอุโบสถยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังขาดปัจจัยและอุปกรณ์ในการสร้างอีกมาก เพื่อให้การก่อสร้างพระอุโบสถแล้วเสร็จ บริษัท เจไลน์แมเนจเม้นท์ จํากัด จึงตั้งองค์ กฐินขึ้น เพื่อรวบรวมปัจจัยและทุนทรัพย์ เพื่อทําการก่อสร้างพระอุโบสถให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนและบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วม บริจาคจตุปัจจัยทําบุญกับทางวัด และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ท้ายนี้ทางวัดวงศ์เกษตร ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก จงดลบันดาลให็ท่าน และครอบครัวของท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ อันได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ