J Line Management

จากประสบการณ์ สู่งานบริการที่คุณพึงพอใจ

ประวัติ

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีสำนักงานใหญ่และสำนักงานบริหารตั้งอยู่เลขที่ 74/5 อาคารลิฟวิ่งเพลส 2 ซอยศูนย์วิจัย 14 (ซอยABC) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การรวมกลุ่มของผู้บริหารการจัดการรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญการในการจัดการงานด้านอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร มุ่งมั่นประสานความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้บริหารชุมชน และบริษัทฯเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย

ค่านิยม (Core Values)

ยึดมั่นจริยธรรม
(Ethics)

มีความซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้


ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม
(Collaboration)

ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานที่ลูกค้าพึงพอใจ

มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
(Discipline)

มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และทำงานให้มีคุณภาพ


บริการให้เกิดความประทับใจ
(Best service)

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความใส่ใจ

 

บริการของเรา

บริษัท เจไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รวมกลุ่มของผู้บริหารที่มีความชำนาญการในด้านบริหารการจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้บริหารกลุ่มนี้มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปีจึงสามารถที่จะให้คำแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี บริษัทฯจึงรับบริหารงานในงานต่อไปนี้

บริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรบริการจดทะเบียนอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

บริการจัดทำบัญชีอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการงานวิศวกรรม


บริการรับฝาก ซื้อขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์


เป้าหมายการบริหารการจัดการ

 1. การบริหารจัดการอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. การให้บริการเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
 3. การดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 4. การดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
 5. การจัดเก็บรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย
Contact Us
บริหารอาคาร

ความชำนาญ

ระบบไฟฟ้า
95%
ระบบปรับอากาศ
95%
ซ่อมบำรุงอาคาร
100%
ระบบสระว่ายน้ำ
90%
ระบบบำบัดน้ำเสีย
82%
ระบบปั๊ม
95%

การทำงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวการบริหารงาน ให้สอดคล้องและแนวทางการสู่เป้าหมาย และความสำเร็จให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า บริษัทใช้นโยบาย 4 M 4 Supports

นโยบาย 4 M (Managements)


1

การจัดการในองค์ความรู้ของพนักงาน
(Knowhow Management)

อมรมพนักงานให้มีความรู้ในหลักการของงานที่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายที่กำหนด

ให้ความรู้ในขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของบริษัท

2

การจัดการในงานบริการของพนักงาน
(Service Management)

ให้บริการงานเอกสาร งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัย งานความสะอาด งานประชาสัมพันธ์ ให้ถูกต้องและรวดเร็ว

ให้บริการข้อมูลและแนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง

3

การบำรุงรักษา
(O&M  Management)

วางแผนดูแลซ่อมแซมบำรุงในทรัพย์สินของลูกค้าให้คงสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

ตรวจเช็คเครื่องจักรและเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน

4

การจัดการด้านบัญชีและการเงิน
การดำเนินการที่ถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้
(Exactitude Management)

เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบความถูกต้อง

ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบาย 4 Supports

1

ส่งพนักงานจากสำนักงานใหญ่ให้เข้าตรวจสอบให้คำแนะนำและช่วยในหน่วยงาน (Team Support)

2

งานอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน (Training)

3

งานด้านเทคโนโลยี่ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย

4

การแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

การบริหาร การจัดการ ในหน่วยงาน

 • ติดตั้งเครื่อง Finger Scan ลงเวลาทำงาน
 • จัดทำ Duty roster ภายในวันที่ 25 ของเดือน
 • สรุป Staff attendant report ภายในวันที่ 25 ของเดือน
 • จัดทำแฟ้มประวัติการลาประจำหน่วยงาน
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประเมินภายใน, ประเมินทุก 6 เดือนครั้ง
 • สำนักงานเปิดให้บริการทุกวันหรือตามข้อตกลง
 • จัดช่างปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงหรือตามที่ตกลง
 • ประชุมพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา.

เรายินดีที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน จากทุกช่องทางที่เรามี

 • info@jlinemanagement.com
 • 02-0288696
 • 309/101 โครงการ เอสทารา เฮฟเว่น พัฒนาการ 20 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250

 

รับสมัครงาน

เรายังต้องการผู้ที่มีความสามารถและสนใจร่วมงานกับเราในหลายตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • 01 ผู้จัดการอาคาร

  • มีความรู้ด้านการบริหารอาคาร
  • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • ควรมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
 • 02 จนท.ธุรการ/การเงิน

  • จัดทำการเงินรับ – การเงินจ่าย (ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/จัดทำชุดสำคัญรับ-สำคัญจ่าย)
  • จัดทำงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ดูแลสต๊อกทรัพย์สิน
  • งานต้อนรับลูกค้า
  • งานด้านเอกสารธุรการ

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
 • 03 หัวหน้าช่าง

  • จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร
  • ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
  • ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
  • ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในกรณีชำรุดและจัดหารควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ
  • ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
  • อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
 • 04 ช่างอาคาร

  • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารตามแผนงานที่กำหนด
  • ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร
  • ซ่อมแซมงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำเอกสาร CHECK LIST ประจำวัน

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1 ปี