รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ด่วนที่สุด

jlineกิจกรรม

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • 01 ผู้จัดการอาคาร

  • มีความรู้ด้านการบริหารอาคาร
  • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • ควรมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
 • 02 จนท.ธุรการ/การเงิน

  • จัดทำการเงินรับ – การเงินจ่าย (ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/จัดทำชุดสำคัญรับ-สำคัญจ่าย)
  • จัดทำงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ดูแลสต๊อกทรัพย์สิน
  • งานต้อนรับลูกค้า
  • งานด้านเอกสารธุรการ

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
 • 03 หัวหน้าช่าง

  • จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร
  • ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
  • ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
  • ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในกรณีชำรุดและจัดหารควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ
  • ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
  • อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
 • 04 ช่างอาคาร

  • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารตามแผนงานที่กำหนด
  • ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร
  • ซ่อมแซมงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำเอกสาร CHECK LIST ประจำวัน

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1 ปี

 

Copyright © 2017,
J Line Management All Right Reserved.