J Line Management

จากประสบการณ์ สู่งานบริการที่คุณพึงพอใจ

ประวัติ

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีสำนักงานใหญ่และสำนักงานบริหารตั้งอยู่เลขที่ 309/101 โครงการ เอสทารา เฮฟเว่น พัฒนาการ 20 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การรวมกลุ่มของผู้บริหารการจัดการรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญการในการจัดการงานด้านอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร มุ่งมั่นประสานความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้บริหารชุมชน และบริษัทฯเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย

ค่านิยม (Core Values)

ยึดมั่นจริยธรรม
(Ethics)

มีความซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้


ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม
(Collaboration)

ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานที่ลูกค้าพึงพอใจ

มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
(Discipline)

มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และทำงานให้มีคุณภาพ


บริการให้เกิดความประทับใจ
(Best service)

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความใส่ใจ

 

บริการของเรา

บริษัท เจไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รวมกลุ่มของผู้บริหารที่มีความชำนาญการในด้านบริหารการจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้บริหารกลุ่มนี้มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปีจึงสามารถที่จะให้คำแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี บริษัทฯจึงรับบริหารงานในงานต่อไปนี้

บริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรบริการจดทะเบียนอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

บริการจัดทำบัญชีอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการงานวิศวกรรม


บริการรับฝาก ซื้อขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์


เป้าหมายการบริหารการจัดการ

 1. การบริหารจัดการอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. การให้บริการเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
 3. การดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 4. การดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
 5. การจัดเก็บรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย
Contact Us
บริหารอาคาร

ความชำนาญ

ระบบไฟฟ้า
95%
ระบบปรับอากาศ
95%
ซ่อมบำรุงอาคาร
100%
ระบบสระว่ายน้ำ
90%
ระบบบำบัดน้ำเสีย
82%
ระบบปั๊ม
95%

การทำงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวการบริหารงาน ให้สอดคล้องและแนวทางการสู่เป้าหมาย และความสำเร็จให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า บริษัทใช้นโยบาย 4 M 4 Supports

นโยบาย 4 M (Managements)


1

การจัดการในองค์ความรู้ของพนักงาน
(Knowhow Management)

อมรมพนักงานให้มีความรู้ในหลักการของงานที่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายที่กำหนด

ให้ความรู้ในขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของบริษัท

2

การจัดการในงานบริการของพนักงาน
(Service Management)

ให้บริการงานเอกสาร งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัย งานความสะอาด งานประชาสัมพันธ์ ให้ถูกต้องและรวดเร็ว

ให้บริการข้อมูลและแนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง

3

การบำรุงรักษา
(O&M  Management)

วางแผนดูแลซ่อมแซมบำรุงในทรัพย์สินของลูกค้าให้คงสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

ตรวจเช็คเครื่องจักรและเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน

4

การจัดการด้านบัญชีและการเงิน
การดำเนินการที่ถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้
(Exactitude Management)

เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบความถูกต้อง

ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบาย 4 Supports

1

ส่งพนักงานจากสำนักงานใหญ่ให้เข้าตรวจสอบให้คำแนะนำและช่วยในหน่วยงาน (Team Support)

2

งานอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน (Training)

3

งานด้านเทคโนโลยี่ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย

4

การแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

การบริหาร การจัดการ ในหน่วยงาน

 • ติดตั้งเครื่อง Finger Scan ลงเวลาทำงาน
 • จัดทำ Duty roster ภายในวันที่ 25 ของเดือน
 • สรุป Staff attendant report ภายในวันที่ 25 ของเดือน
 • จัดทำแฟ้มประวัติการลาประจำหน่วยงาน
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประเมินภายใน, ประเมินทุก 6 เดือนครั้ง
 • สำนักงานเปิดให้บริการทุกวันหรือตามข้อตกลง
 • จัดช่างปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงหรือตามที่ตกลง
 • ประชุมพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง

ลูกค้าของเรา

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.

ติดต่อเรา.

เรายินดีที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน จากทุกช่องทางที่เรามี

 • info@jlinemanagement.com
 • 02-0288696
 • 309/101 โครงการ เอสทารา เฮฟเว่น พัฒนาการ 20 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250

 

รับสมัครงาน

เรายังต้องการผู้ที่มีความสามารถและสนใจร่วมงานกับเราในหลายตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • 01 ผู้จัดการอาคาร

  • มีความรู้ด้านการบริหารอาคาร
  • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • ควรมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
 • 02 จนท.ธุรการ/การเงิน

  • จัดทำการเงินรับ – การเงินจ่าย (ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/จัดทำชุดสำคัญรับ-สำคัญจ่าย)
  • จัดทำงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ดูแลสต๊อกทรัพย์สิน
  • งานต้อนรับลูกค้า
  • งานด้านเอกสารธุรการ

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
 • 03 หัวหน้าช่าง

  • จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร
  • ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
  • ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
  • ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในกรณีชำรุดและจัดหารควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ
  • ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
  • อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
 • 04 ช่างอาคาร

  • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารตามแผนงานที่กำหนด
  • ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร
  • ซ่อมแซมงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำเอกสาร CHECK LIST ประจำวัน

  คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1 ปี